Salmon Ratatouille Set Menu

£16.95

Serves 1

Our Salmon Ratatouille Set Menu includes:

  • 1 x Baguette
  • 1 x Chicken Liver Parfait
  • 1 x Salmon Ratatouille
  • 1 x Chocolate Mousse